ผลของการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (virgin coconut oil) ต่อกระบวนการสร้างและสลายไขมัน

ศึกษาผลของการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (virgin coconut oil) ต่อกระบวนการสร้างและสลายไขมัน เปรียบเทียบกับน้ำมันที่ได้จากเนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมันมะกอก และน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน โดยทดลองเลี้ยงหนูแรทเพศผู้ 4 กลุ่ม (กลุ่มละ 6 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมด้วยน้ำมันที่ได้จากเนื้อมะพร้าวแห้ง 8% กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 8% กลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมน้ำมันมะกอก 8% และกลุ่มที่ 4 เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน 8% ใช้ระยะเวลาเลี้ยงนาน 45 วัน จากนั้นทำการชำแหละซากเก็บอวัยวะภายในเพื่อตรวจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อวิเคราะห์ค่าทางชีวเคมี ผลจากการทดลองพบว่า เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง น้ำหนักของหนูทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน หนูกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์มีระดับคอเลสเตอรอล ฟอสโฟไลปิด และ ไตรกลีเซอไรด์ ในเลือดและตับลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มอื่นๆ ผลการวิเคราะการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างและสลายไขมันพบว่า หนูในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์มีอัตราการแสดงออกของเอนไซม์และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสลายไขมัน (acetyl CoA carboxylase, fatty acid synthase และ sterol regulatory element-binding protein-1c) ลดลง และมีผลเพิ่มการแสดงออกของเอนไซม์และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสลายไขมัน (carnitine palmitoyl transferse I, acyl CoA oxidase, acyl CoA dehydrogenase, enoyl CoA hydratase, β-hydroxy acyl CoA hydrogenase, 3-ketoacyl CoA thiolase และ peroxisome proliferator-activated receptor α) เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มอื่นๆ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์มีผลต่อกระบวนการสลายไขมันได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ ที่นำมาเปรียบเทียบในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์อาจมีประโยชน์ในการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

Br J Nutr 2014; 111(10): 1782-90