ชาอู่หลงลดความเสี่ยงการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

ศึกษาความสัมพันธ์ของการดื่มชาต่อความเสี่ยงการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงของประชากรชาวจีนในเมืองซัวเถา (Shantou) โดยทำการสำรวจและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มชาและสุขภาพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ถึง 2011 สามารถเก็บข้อมูลอาสาสมัครได้จำนวน 3,041 คน (อายุระหว่าง 20 - 80 ปี) เป็นผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจำนวน 1,651 คน เมื่อทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มชาต่อภาวะการมีไขมันในเลือดสูงด้วยวิธีการทางสถิติพบว่า ผู้ที่ดื่มชาเขียว ชาดำ หรือชาอู่หลงมากกว่าวันละ 600 มล. ขึ้นไป จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มชาเลย และยังพบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณใบชาที่บริโภคต่อความเสี่ยงการเกิดภาวะไขมันเลือดสูง โดยผู้บริโภคใบชาเขียวแห้งมากกว่า 750 ก./เดือน จะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงน้อยที่สุด นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงระยะเวลาในการดื่มชาต่อความเสี่ยงการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงพบว่า การดื่มชาอู่หลงในระยะยาว (ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป) มีความสัมพันธ์กับการลดลงของค่าคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และไขมันชนิด low density lipoprotein – cholesterol คิดเป็น 3.22, 11.99 และ 6.69% ตามลำดับ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การดื่มชาอู่หลงในระยะยาวมีแนวโน้มช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงได้

Br J Nutr 2014; 111(8): 1421-9