เล็คตินจากเมล็ดสะตอเพิ่มการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาว

การศึกษาผลของเล็คตินที่แยกได้จากเมล็ดสะตอ (Pakia speciosa  Hassk.) ต่อการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวที่ได้จากอาสาสมัครสุขภาพดีและจากผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร โดยใช้วิธีวัดการนำเข้า (incorporation) [3H] thymidine ในดีเอ็นเอของเม็ดเลือดขาว พบว่าเล็คตินทำให้เม็ดเลือดขาวแบ่งตัวเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของเล็คติน และลดลงเมื่อความเข้มข้นของเล็คตินมากเกินไป ผลของเล็คตินต่อเม็ดเลือดขาวที่แยกจากเลือดผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารไม่แตกต่างจากผลต่อเม็ดเลือดขาวที่ได้จากอาสาสมัครปกติ

Planta Med 2000; 60:699-704