ผลต่อสมองของสารสำคัญในกลุ่ม isoflavones จากถั่วเหลืองและเทมเป้

การทดสอบเปรียบเทียบผลในการปกป้องสมองของสารในกลุ่ม isoflavones จากถั่วเหลืองและเทมเป้ (tempeh) ซึ่งเป็นอาหารที่ได้จากการหมักถั่วเหลืองกับเชื้อรา Rhizopus sp. ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความจำเสื่อม (amnesia) ด้วยการฉีดยา scopolamine ขนาด 1 มก./กก. เข้าใต้ผิวหนัง โดยให้หนูกินถั่วเหลือง (SI) หรือเทมเป้ (TI) ที่มีผลรวมของสารในกลุ่ม isoflavones เท่ากับ 10, 20 และ 40 มก./กก. เป็นเวลา 15 วัน และมีกลุ่มที่ได้รับยามาตรฐาน piracetam ขนาด 400 มก./กก. เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ จากผลการทดลองใน radial arm และ elevated plus mazes พบว่าหนูที่ได้รับ SI และ TI สามารถต้านผลจากการได้รับยา scopolamine และมีความจำดีขึ้น โดยกลุ่มที่ได้รับ TI ขนาด 40 มก./กก. มีความจำดีที่สุด หนูที่ได้รับ TI ขนาด 10, 20 และ 40 มก./กก. มีระดับของสาร acetylcholine เพิ่มขึ้น และมีระดับของเอนไซม์ acetylcholinesterase ลดลง ส่วนหนูที่ได้รับ SI พบว่ามีเพียงขนาด 40 มก./กก. เท่านั้นที่ทำให้ระดับของสาร acetylcholine และเอนไซม์ acetylcholinesterase เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบในสมองพบว่า TI ที่ขนาด 40 มก./กก. สามารถลดการอักเสบในสมองได้ดีกว่า SI ที่ขนาดเดียวกัน โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ cyclooxygenase-2 และ interleukin-1β ซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบ รวมทั้งเพิ่มระดับของ interleukin 10 ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ทำให้สามารถสรุปได้ว่า TI มีฤทธิ์ปกป้องสมอง โดยสามารถต้านภาวะความจำเสื่อมจากการเหนี่ยวนำด้วยยา scopolamine ผ่านกลไกของ cholinergic neuronal pathway และช่วยป้องกันการอักเสบภายในสมองได้

Food Chem Toxicol 2014;65:120 – 8.