ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสี (melanin) ของหญ้าเกล็ดปลา

การศึกษาฤทธิ์ของสารยูปาโฟลิน (eupafolin) ฟลาโวนอยด์ที่แยกได้จากต้นหญ้าเกล็ดปลา (Phyla nodiflora (L.) Greene) ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสี (melanin) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการมีเอนไซม์ไทโรซิเนสที่เป็นเอนไซม์สำคัญในการกระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีมากเกินไป โดยทำการทดสอบในเซลล์มะเร็งผิวหนัง (melanoma) B16F10 ของหนูเม้าส์ ให้สารยูปาโฟลินความเข้มข้น 0.01, 0.1, 1 และ 10 ไมโครโมลาร์ แก่เซลล์มะเร็ง ทดสอบวัดปริมาณเม็ดสี การทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส และระดับโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีด้วยเทคนิค ELISA หรือ Western blot ผลการทดลองพบว่าสาร ยูปาโฟลินลดปริมาณเม็ดสีและการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสในเซลล์ โดยไม่ทำให้เกิดพิษต่อเซลล์และประสิทธิภาพ จะขึ้นกับขนาดที่ใช้ นอกจากนี้สารยูปาโฟลินยังลดระดับของ phospho-cAMP response element-binding protein (p-CREB) และ microphthalmia-associated transcription factor (MITF) รวมทั้งยับยั้งการสังเคราะห์เอนไซม์ไทโรซิเนสและโปรตีนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การสร้างเม็ดสีลดลง และการศึกษาในระดับกลไกการออกฤทธิ์พบว่าสารยูปาโฟลินมีผลยับยั้งการสร้างเม็ดสีโดยการกระตุ้น phosphorylation ของ ERK 1/2 และ p38 MAPK และยับยั้งการส่งสัญญาณ phosphorylation ของ Akt ภายในเซลล์มะเร็งผิวหนัง

J Ethnopharmacol 2014;151(1):386–93