ฝรั่ง* Psidium guajava  L.

ชื่อยาGentamicin
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัด 80% เอทานอล จากใบ
ผลของการเกิดอันตรกิริยาไม่มีผลต่อฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา * -
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจไม่เกิด เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผล ควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง14