คำอธิบายศัพท์
Bioavailability ค่าชีวประสิทธิผล, ค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ คือ สัดส่วนของยาที่เข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตและกระจายไปสู่บริเวณที่ยาออกฤทธิ์
Area under plasma concentration time curve (AUC) พื้นที่ใต้กราฟระหว่างความเข้มข้นของยาและเวลา
Maximum plasma concentration (Cmax) ค่าความเข้มข้นสูงสุดของยาในเลือด
Half-life (t1/2) ค่าครึ่งชีวิตของยา
Time to achieve maximum concentration (Tmax) ระยะเวลาที่ใช้เพื่อให้ยามีความเข้มข้นในเลือดสูงสุด
Mean residence time (MRT) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ยาอยู่ในร่างกาย
Elimination rate constant (Ke) สัดส่วนของปริมาตรยาที่ถูกกำจัดต่อหนึ่งหน่วยเวลา
Trough concentration (C8h) ค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่อยู่ในช่วงการรักษา
Clearance (CL) ประสิทธิภาพในการขจัดยาออกจากร่างกาย
Volume of distribution (Vd) ค่าการกระจายยาเข้าไปสู่เนื้อเยื่ออวัยวะของร่างกาย
Minimum inhibitory concentration (MIC) ค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้
Median inhibitory concentration (IC50) ค่าความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ได้ 50%