ฝรั่ง* Psidium guajava  L.

ชื่อยาmetoclopramide
กลุ่มยายาแก้คลื่นไส้-อาเจียน*
Antiemetic
Anti-nausea
สารสำคัญของสมุนไพรผลฝรั่งปั่น
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มระดับของยาในเลือด
กลไกการเกิดอันตรกิริยา * - เพิ่มค่า Cmax, AUC, t1/2 และ Ka ของยา
- ลดค่า Tmax, Kel และ Cl ของยา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผล ควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง12