ฝรั่ง* Psidium guajava  L.

ชื่อยาMidazolam*
Versed
Dormicum
กลุ่มยายานอนหลับ*
Sedative
Tranquilizer
สารสำคัญของสมุนไพรชาใบฝรั่ง
ผลของการเกิดอันตรกิริยาไม่มีผลต่อระดับของยาในเลือด
กลไกการเกิดอันตรกิริยา * -
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจไม่เกิด เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผล ควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง8