ฝรั่ง* Psidium guajava  L.

ชื่อยาWarfarin
กลุ่มยายาต้านการแข็งตัวของเลือด*
Anticoagulant
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัดมาตรฐานจากใบ
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือด
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *เสริมฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดของยา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง5