กระเทียม* Allium sativum  L.

ชื่อยาRitonavir
กลุ่มยายาต้านไวรัส*
Antiviral
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาไม่มีผลต่อค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาในอาสาสมัครสุขภาพดี, ลดระดับยาในเลือดของผู้ป่วย HIV
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *กระเทียมทำให้ความเข้มข้นของยาในเลือดต่ำกว่าระดับที่ให้ผลในการรักษา และยา ritonavir อาจทำให้ความเป็นพิษต่อทางเดินอาหารของกระเทียมเพิ่มขึ้น
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
B (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
อาจเกิดได้ในผู้ป่วยบางรายหรือบางโรค
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ปานกลาง (รายละเอียด)
ข้อแนะนำการใช้กระเทียมในระยะยาวอาจทำให้ระดับยาในเลือดลดลง รวมทั้งทำให้การขับยาออกจากร่างกายเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่ากลไกการออกฤทธิ์น่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 และ P-gp จึงควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(67-70, 73)