กระเทียม* Allium sativum  L.

ชื่อยาParacetamol*
Acetaminophen
APAP
N-acetyl-p-aminophenol
กลุ่มยายาลดไข้*
Antipyretic
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาอย่างชัดเจน
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *กระเทียมไม่มีผลต่อกระบวนการ oxidative metabolism แต่อาจทำให้ sulfate conjugation เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
B (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
-
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
-
ข้อแนะนำ-
เอกสารอ้างอิง(56)