ฤทธิ์ของผงขมิ้นในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาว

ทำการศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารในหนูขาวเพศผู้ด้วยการป้อนผงขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ขนาด 0.25, 0.5 และ 0.75 กรัม ต่อนน.ตัว เป็นเวลา 3 วันก่อนที่จะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผล โดยการฉีด indomethacin 12 มก.ต่อนน.ตัว 1 กก. และโดยภาวะเครียดอันเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ และถูกจำกัดการเคลื่อนไหว และศึกษาฤทธ์สมานตัวของแผล ด้วยการป้อนผงขมิ้นในขนาดเดียวกัน หรือสารสกัดจากผงขมิ้น คือสาร เคอร์คิวมินอยด์ (curcuminoids) ขนาด 5 มก.ต่อนน.ตัว 1กก.เป็นเวลา 3 วัน หลังจากหนูขาวถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผล จากผลการทดลองพบว่า ผงขมิ้นขนาด 0.5 กรัมต่อนน.ตัว 1 กก. มีฤทธิ์ป้องกัน และเสริมการสมานตัวของแผลในกระเพาะอาหารอันเนื่องจาก indomethacin ได้ เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าผงขมิ้นในขนาด 0.75 กรัมต่อ นน.ตัว 1 กก. ไม่มีฤทธิ์ป้องกันหรือเสริมการสมานแผลแต่อย่างใดแต่ในทางตรงกันข้ามกลับมีแนวโน้มทำให้เกิดแผลรุนแรงมากกว่ากลุ่มควบคุม ส่วนสารสกัดจากผงขมิ้น คือ curcuminoid 5 มก.ต่อนน.ตัว 1 กก. ไม่มีฤทธิ์เสริมการสมานตัวของแผล และยังพบว่ามีผลลดการหลั่งของ soluble mucus หลังจากให้ curcuminoids ไปแล้ว 3.5 ชม.อีกด้วย

Srinagarind Med J 2000; 15(4): 250-4