ฤทธิ์ยับยั้งการสะสมเซลล์ไขมันของสารประกอบในน้ำมันจากต้นว่านน้ำ (Acorus calamus  )

การศึกษาผลของสาร β-asarone ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบอยู่ในน้ำมันจากต้นว่านน้ำ (calamus oil) ต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เริ่มต้นของเซลล์ไขมัน (preadipocyte) ไปเป็นเซลล์ไขมัน (adipocyte) โดยทำการศึกษาในเซลล์ 3T3-L1 preadipocyte และทำการกระตุ้นให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ไขมันโดยในวันที่ 2 ของการเลี้ยงเซลล์ ทำการเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์จาก 10%FBS/DMEM เป็น 10%FBS/DMEM ที่ประกอบด้วย MDI hormone mixure (0.5 mM IBMX, 0.5 µM dexamethasone และ ฮอร์โมนอินซูลิน 10 µg/ml) และในวันที่ 3 เปลี่ยนเป็น 10%FBS/DMEM ที่ประกอบด้วยฮอร์โมนอินซูลิน 10 µg/ml และเลี้ยงเช่นนี้เรื่อยไปจนครบ 9 วัน โดยเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์ใหม่ทุกๆ 3 วัน ในวันที่ 9 ทำการเติมสารสกัด β-asarone ขนาด 25 62.5 และ 125 µg/ml ตามลำดับ เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เปรียบเทียบกับเซลล์ที่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังทำการทดสอบถึงความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยวิธี MTT assay และตรวจสอบถึงการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์โดยวิธี RT-PCR และ western blot analysis ผลการทดลองพบว่า สารสกัด β-asarone สามารถยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 3T3-L1 preadipocyte ไปเป็นเซลล์ไขมันได้ และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ได้แก่ C/EBPβ C/EBPα และ PPARs มีการแสดงออกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์พบว่า สารสกัด β-asarone ไม่มีผลต่อการดำรงชีพของเซลล์ (cell viability) จากผลการทดลองดังแสดงให้เห็นว่าสารสกัด β-asarone ในน้ำมันจากต้นว่านน้ำมีฤทธิ์ยับยั้งการสะสมเซลล์ไขมัน ซึ่งอาจนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อลดความอ้วนได้

Food Chem. 2011; 126: 1-7