ฤทธิ์ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งของสาร ganoderic acid จากเห็ดหลินจือ

สาร ganoderic acid จากเห็ดหลินจือในรูปของไอโซเมอร์ ได้แก่ ganoderic acid Mf (GA-Mf) และ ganoderic acid S (GA-S) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์หลายชนิดทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง ได้แก่ normal liver cell line LO2, human dermal fibroblast HF, เซลล์มะเร็งปอด 95-D, เซลล์มะเร็งรังไข่ HO-8910PM, เซลล์มะเร็งตับอ่อน SW1990 และ เซลล์มะเร็ง HeLa โดย GA-Mf จะมีการคัดเลือก (selectivity) ระหว่างเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งได้ดีกว่า ขณะที่ GA-S มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งแรงกว่า เมื่อนำมาทดสอบกับเซลล์มะเร็ง HeLa พบว่าสารทั้ง 2 ที่ความเข้มข้น 19.5, 39.1 และ 97.7 ไมโครโมล มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ใกล้เคียงกับยา hydroxycamptothecin (ความเข้มข้น 13.7, 27.4, 54.9 และ 109.8 ไมโครโมล) ที่ใช้รักษามะเร็ง โดยจะหยุดวัฏจักรของเซลล์ในระยะที่แตกต่างกัน คือ GA-S จะหยุดวัฏจักรของเซลล์ในระยะ S ขณะที่ GA-Mf จะหยุดวัฏจักรของเซลล์ในระยะ G1 สารทั้ง 2 ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งแบบ apoptosis โดยมีกลไกผ่านขบวนการของไมโตคอนเดรีย คือ ลดศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มไมโตคอนเดรีย (mitochondria membrane potential) ทำให้เกิดปลดปล่อยไซโตโครม ซี เข้าสู่ไซโตโซล กระตุ้นการทำงานของ caspase-3 และ caspase-9 และเพิ่มอัตราส่วนของ Bax/Bcl-2 ซึ่งเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์ แสดงว่าสาร ganoderic acid จากเห็ดหลินจือมีศักยภาพในการที่จะนำมาใช้เป็นสารต้านมะเร็งได้

Phytomedicine 2011;18:349-55.