ฤทธิ์ลดความเป็นพิษต่อหัวใจจากการใช้ยาต้านมะเร็ง doxorubicin ของสารสกัดจากเกากีฉ่าย

การศึกษาฤทธิ์ของสารโพลีแซคคาไรด์จากเกากีฉ่ายในการป้องกันความเป็นพิษต่อหัวใจของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษด้วย doxorubicin โดยป้อนสารโพลีแซคคาไรด์ ขนาด 200 มก./กก. เป็นเวลา 10 วัน จากนั้นในวันที่ 7 ของการทดลอง ทำการฉีด doxorubicin ขนาด 10 มก./กก. เข้าทางหลอดเลือดดำของหนู พบว่าสารโพลีแซคคาไรด์จากเกากีฉ่ายมีผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายน้อยลง ลดระดับของเอนไซม์ creatine kinase และ aspartate aminotransferase ลดระดับของ malondialdehyde แต่เพิ่มระดับของเอนไซม์ superoxide dismutase และ glutathione peroxidase นอกจากนี้สารโพลีแซคคาไรด์จากเกากีฉ่ายยังมีผลต้านความเป็นพิษต่อเซลล์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษด้วย doxorubicin เมื่อทดสอบกับเซลล์ cardiac myoblasts H9c2 แต่ไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ต้านเนื้องอกของ doxorubicin เมื่อทดลองในเซลล์มะเร็ง A549 สรุปได้ว่าเกากีฉ่ายมีผลป้องกันความเป็นพิษต่อหัวใจที่เกิดจาก doxorubicin ได้ โดยเป็นผลมาจากฤทธิ์ในการต้านการเกิดออกซิเดชั่นของสาร

Food Chem Toxicol 2011;49:259-64.