แคปไซซินจากพริกช่วยรักษาอาการข้อเข่าเสื่อม

การศึกษาแบบ cross-over, double blinded, randomized, controlled trial ในผู้ป่วยหญิงจำนวน 99 คน อายุ 44-82 ปี ที่มีอาการโรคข้อเข่าเสื่อมระดับรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง (ระดับความรุนแรงของข้อเสื่อมตามเกณฑ์ของ KL เกรด 2 จำนวน 83 คน และเกรด 3 จำนวน 16 คน) โดยแบ่งให้ผู้ป่วยได้รับยาทาแคปไซซิน (Capsika gel® มีแคปไซซิน 0.0125%) หรือยาหลอก ทาบริเวณเข่าวันละ 3 ครั้ง นาน 4 สัปดาห์ แล้วหยุดพัก 1 สัปดาห์ จากนั้นสลับการให้ยาระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาแคปไซซินและยาหลอก แล้วใช้ต่อเนื่องอีก 4 สัปดาห์ ทำการประเมินประสิทธิผลการรักษาของยาทาแคปไซซินโดยประเมินความปวด (VAS) และการประเมินความรุนแรงของอาการโดยวิธี WOMAC ทุกสัปดาห์ พบว่าค่าเฉลี่ยของ VAS และคะแนน WOMAC ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วยที่ใช้ยาทาแคปไซซิน และเมื่อพิจารณาหน่วยย่อยของการประเมินโดยวิธี WOMAC ได้แก่ คะแนนความเจ็บปวด ความฝืดของข้อ และความสามารถในการทำงานของข้อเข่า พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับยาทาแคปไซซินกับผู้ป่วยที่ได้ยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามมีรายงานอาการข้างเคียงจากการใช้ยาทาแคปไซซินคือ ร้อยละ 67 มีอาการแสบร้อนที่ผิวหนังบริเวณที่ทายาแคปไซซิน แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ป่วยยอมรับได้ และไม่มีผู้ป่วยถอนตัวจากการทดลองด้วยเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ายาทาแคปไซซิน 0.0125% มีประสิทธิผลในการลดอาการปวดของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มีความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลางได้

J Med Assoc Thai 2010; 93(10): 1188-95