ผลของการดื่มกาแฟต่อพฤติกรรมของมนุษย์

การศึกษาผลของการดื่มการแฟต่อการต้านภาวะซึมเศร้าในอาสาสมัคร 77 คน (ชาย 35 คน และหญิง 42 คน) ทำการทดลองทางคลินิกแบบ cross-over โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ช่วง และแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม ในช่วงแรกให้อาสาสมัครกลุ่มที่หนึ่งดื่มกาแฟที่มีสารคาเฟอีน 150 มิลลิกรัม (caffeinated coffee) และกลุ่มที่สองให้ดื่มกาแฟที่มีสารคาเฟอีน 9 มิลลิกรัม (decaffeinated coffee) หลังจากดื่มกาแฟ 45 นาที ให้อาสาสมัครตอบคำถามเกี่ยวกับจินตนาการ และเล่นเกม Mixed Motive Game และทำการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และภาวะทางอารมณ์ ในการทดลองช่วงที่สอง ทำการทดสอบเช่นเดียวกับช่วงแรก แต่สลับกลุ่มอาสาสมัครในการดื่มกาแฟทั้งสองแบบ และเว้นช่วงระยะเวลาระหว่างช่วงที่หนึ่งและสองเป็นเวลาสามวัน ผลจากการทดลองพบว่า หลังจากอาสาสมัครดื่มกาแฟที่มีสารคาเฟอีน 150 มิลลิกรัมแล้ว ค่าความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผลจากการเล่นเกม Mixed Motive Game หลังดื่มกาแฟที่มีสารคาเฟอีน 150 มิลลิกรัมพบว่าอาสาสมัครให้คะแนนตัวเองน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีน 9 มิลลิกรัม และแสดงอาการซึมเศร้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเล่นเกม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากาแฟที่มีคาเฟอีนผสมอยู่อาจมีส่วนช่วยในการปรับปรุงพฤติกรรมด้านสังคม และลดอาการซึมเศร้าได้

Nutr Neurosci. 2009; 12: 21-7.