ผลของสารสกัดชาในกระต่ายที่ได้รับพิษจากสารหนู

การศึกษาในกระต่ายที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษจากสารหนู (arsenic) โดยการป้อนน้ำที่ผสม arsenic trioxide ขนาด 3 มก./กก./วัน เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะทำให้มีระดับของ glutathione ในเลือดลดลง และระดับของ thiobarbituric acid reactive substances และความเข้มข้นไนไตรท์/ไนเตรตในเลือดเพิ่มขึ้น จากนั้นป้อนกระต่ายด้วยสารสกัดน้ำชาเขียว และสารสกัดน้ำชาดำ ขนาด 100 มล. (เทียบเท่ากับใบชาแห้ง 3.75 ก.) เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (น้ำเปล่าที่ปราศจากสารหนู) และกลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำชาดำร่วมกับสารหนู พบว่าสารสกัดน้ำจากชาเขียวและชาดำ มีผลทำให้เพิ่มระดับของ glutathione ลดระดับของ thiobarbituric acid reactive substances และความเข้มข้นไนไตรท์/ไนเตรตในเลือดของกระต่ายได้ โดยสารสกัดน้ำจากชาเขียวซึ่งมีปริมาณของสาร total polyphenol มากกว่าชาดำ (29.71% และ 27.69% ตามลำดับ) จะให้ผลดีกว่าชาดำ และการให้สารสกัดชาดำพร้อมกับสารหนูจะให้ผลป้องกันที่ดีขึ้นอีก

Phytother Res 2009;23:1603-8.