การใช้ยาน้ำเชื่อมขี้เหล็กและยาเม็ดขี้เหล็กช่วยให้นอนหลับ

จากการทดลองผลของขี้เหล็ก ( Cassia siamia Lam. ) ในการช่วยให้นอนหลับ แก่คนไข้ 2 กลุ่ม ในกลุ่มที่ 1 เป็นคนไข้หลังการผ่าตัด 22 ราย ที่มีอาการนอนไม่หลับ ได้รับยาน้ำเชื่อมขี้เหล็ก 5 ซี.ซี . กินก่อนนอนพบว่าผู้ป่วยมีอาการนอนหลับดีร้อยละ 59 และนอนไม่ค่อยหลับร้อยละ 41 และไม่พบอาการข้างเคียง กลุ่มที่ 2 เป็นการให้ยาเม็ดขี้เหล็กที่มีใบอัดแห้งอยู่ 400 มิลลิกรัมต่อเม็ด โดยให้ 1-2 เม็ดก่อนนอน แก่อาสาสมัคร 20 ราย พบว่านอนหลับดี 69 % นอนไม่หลับเหมือนเดิม 31 % จึงสรุปได้ว่ายาขี้เหล็กที่มีความเข้มข้น Anhydrobaracol 10 mg/dose สามารถช่วยให้นอนหลับได้ดีพอควรและมีอาการข้างเคียงเล็กน้อยคือระบายท้อง

Thai Journal of Phytopharmacy 2000 ; 7(1) : 18-22