ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของขี้กาเทศ

การทดลองเมื่อให้สารสกัดน้ำจากเปลือกผลขี้กาเทศ ( Citrullus colocynthis Linn. ) โดยให้กระต่ายปกติกินในขนาด 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว พบว่ามีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงภายหลังจากได้รับสารสกัด 1 ชั่วโมง และมีฤทธิ์สูงสุดภายหลัง 2 , 3 และ 6 ชั่วโมง การศึกษาถึงผลขององค์ประกอบต่างๆในสารสกัดน้ำพบว่าเมื่อให้สารกลุ่มกลัยโคไซด์และ ซาโปนิน โดยให้กระต่ายปกติกินในขนาด 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว มีผลลดน้ำตาลในเลือดได้โดยสารซาโปนินมีฤทธิ์แรงกว่า และเมื่อให้สารซาโปนินแก่กระต่ายที่ถูกชักนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan พบว่าฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นตามขนาดที่ให

J Ethnopharmacol 2000 ; 71 : 325-30