สาร Steroidal saponins จากหญ้าต้อมต๊อก

มีการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสาร steroidal saponins จากหญ้าต้อมต๊อก ได้แก่ solanigrosides C-H และ degalactotigonin โดยทดสอบกับเซลล์มะเร็ง 4 ชนิด คือ Hep G2, NCI-H480, MCF-7 และ SF-268 พบว่ามีเพียงสาร degalactotigonin ที่มีฤทธิ์ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.25, 4.99, 1.57 และ 3.19 ไมโครโมล ตามลำดับ

J Nat prod 2006;69:1158-63