ฤทธิ์คุมกำเนิดของสารสกัดรากอังกาบหน

เมื่อทดลองให้สารสกัดรากอังกาบหนู (Barleria prionitis L.) แก่หนูขาวเพศผู้ในขนาด 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวต่อวันนาน 60 วัน ให้ผลคุมกำเนิดได้ 100% ผลนี้เกิดจากฤทธิ์ของสารสกัดในการรบกวนการสร้างสเปิร์ม ลดจำนวนสเปิร์ม และทำให้การเคลื่อนที่ของสเปิร์มลดลง สารสกัดมีผลลดน้ำหนัก testis รวมทั้งมีผลลดปริมาณโปรตีน กรดเซียลิก (sialic acid) และกลัยโคเจนใน testis ซึ่งส่งผลให้การสร้างสเปิร์มโครงสร้างและหน้าที่ของสเปิร์มผิดปกติไป

J Ethnopharmacol 2000;70:111-17