ส่วนประกอบและฤทธิ์ของสารสกัดลำต้นใต้ดินว่านพระฉิม

การแยกสารสกัดลำต้นใต้ดินว่านพระฉิม (Euphorbia sessiliflora Roxb.) ได้สาร diterpene ชนิดใหม่คือ ent-12-hydroxy-12 [R]-abieta-8(14), 13(15)-dien-16, 12-olide ร่วมกับสารที่เคยพบแล้ว 3 กลุ่มคือ ent-abietadienosides, cycloartane triterpene และ ellagic acid-Beta-D-glucopyranoside เมื่อทำการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลชีพพบว่าสาร ent-11Alpha-hydroxyabieta-8(14),13(15)-dien-16, 12Alpha-olide แสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Micrococcus flavas, Maraxella catarrhalis, Neisseria sicca และ Candida albicans ที่ความเข้มข้น 12.5 microgram/ml และสาร Jolkinolide A มีฤทธิ์ปานกลางในการยับยั้งเชื้อ M. catarrhalis ที่ความเข้มข้น 50 microgram/ml

Phytochemistry 2000;53:947-50