ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดบัวหลวง

สารสกัด 50% แอลกอฮอล์จากเมล็ดบัวหลวง เมื่อนำมาทสอบในหลอดทดลองและในหนูขาว และหนูถีบจักร พบว่าสารสกัดจากเมล็ดบัวหลวงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีมาก โดยค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ต้านการเกิดอนุมูลอิสระได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) ด้วยวิธี DPPH มีค่าเท่ากับ 6.12ฑ0.41 มคก./มล. และ IC50 ต่อการยับยั้งการสร้างสาร nitric acid มีค่าเท่ากับ 84.86ฑ3.56 มคก./มล. ซึ่งผลที่ได้มีค่าน้อยกว่าสาร rutin ซึ่งเป็นสารมาตรฐานที่ใช้เป็นตัวควบคุม และเมื่อให้สารสกัดเมล็ดบัวหลวงขนาด 100 และ 200 มก./กก.นน.ตัวนาน 4 วัน กับหนูขาว ก่อนที่จะให้สารคาร์บอนเตดตระคลอไรด์ พบว่าสารสกัดเมล็ดบัวหลวงสามารถเพิ่มระดับเอนไซม์ superoxide dimutase (SOD) และ catalase และลดระดับของ thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) ในตับและไตเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับคาร์บอนเตดตระคลอไรด์เพียงอย่างเดียว ซึ่งแสดงว่าสารสกัดเมล็ดบัวหลวงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งขนาด 100 มก./กก. เทียบได้กับวิตามินอีขนาด 50 มก./กก. และเมื่อทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดเมล็ดบัวหลวงในหนูถีบจักรไม่พบความผิดปกติหรือความเป็นพิษเมื่อให้หนูกินสารสกัดขนาด 1,000 มก./กก.นน.ตัว

J Ethnopharmacol 2006;104:322-7