การหาปริมาณสาร glycyrrhetic acid ในเลือดโดยใช้วิธี LC-ESI-MS

สาร glycyrrhizin เป็นสารสำคัญในชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra L.) ซึ่งมีการขายในท้องตลาดอยู่ในรูปยาแคปซูล ใช้รักษาโรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ และการอักเสบ สารนี้เมื่อรับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วจะถูกเปลี่ยนเป็นสาร glycyrrhetic acid ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และวิธีการหาปริมาณสาร glycyrrhetic acid ในเลือดโดยใช้วิธี LC-ESI-MS ทำได้โดยการสกัดเลือดของอาสาสมัครด้วยเอทิลอะซิเตรทและแยกโดยใช้ column C18 ที่มีระบบนำพาคือ 10 mmol/l ammonium acetate-acetonitrile (10:90) และใช้สาร ursolic acid เป็น internal standard ตัว detectors ที่ใช้คือ electrospray ionization-mass spectrometer ซึ่งสาร glycyrrhetic acid และ ursolic acid จะมีค่า m/z ที่ 469.5 และ 455.5 ตามลำดับ ซึ่งวิธีการนี้ค่าของกราฟมาตรฐานที่เป็นเส้นตรงจะอยู่ในช่วง 0.1-400 ng/ml ปริมาณสารที่น้อยที่สุดที่ตรวจสอบได้คือ 0.1 ng/ml ค่า recovery ของ glycyrrhetic acid คือ 94.51+3.82% สรุปแล้ววิธีการศึกษานี้เป็นวิธีการที่สะดวก แม่นยำและถูกต้องและสามารถจะนำไปใช้หาเภสัชจลศาสตร์ของสาร glycyrrhetic acid ในเลือดได้

J Pharm Biomed Anal 2006; 40: 758-762