ชาเขียวกับการลดน้ำหนักร่างกาย

การศึกษาในผู้ที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนระยะกลางจำนวน 76 คน ที่มี BMI เท่ากับ 27.5ฑ2.7 กก./ม2 และเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคาเฟอีนเป็นประจำ โดยให้กลุ่มที่ทำการศึกษารับประทานอาหารที่มีพลังงานต่ำนาน 4 สัปดาห์ และปฏิบัติต่อเนื่องอีก 3 เดือน ในช่วงที่ติดตามเพื่อควบคุมน้ำหนัก และในช่วง 3 เดือนที่ควบคุมน้ำหนักให้ผู้ที่ศึกษาทุกคนรับประทานชาเขียวที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน (โดยมีสาร epigallocatechin gallate 270 มก. และสารคาเฟอีน 150 มก./วัน) ในขณะที่อีกกลุ่มให้รับประทานยาหลอก จากการศึกษาพบว่ากลุ่มที่รับประทานชาเขียวน้ำหนักร่างกายลดลง 5.9ฑ1.8 กก. หรือคิดเป็น 7.0ฑ2.1% ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผู้ที่นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารคาเฟอีนในขนาดสูง เช่น ชาเขียว สามารถช่วยลดน้ำหนักร่างกาย ลดมวลไขมัน และรอบเอว ได้มากกว่าผู้ที่บริโภคน้อย

Obesity Research 2005;13(7):1195-204