ฤทธิ์ต้านการจับตัวของเกร็ดเลือดของ adenine

Adenine ซึ่งสกัดแยกได้จากใบชุมเห็ดเทศสามารถยับยั้งการจับตัวของเกร็ดเลือดที่เหนี่ยวนำด้วย collagen ได้ดี แต่ยับยั้ง AD ได้เพียงเล็กน้อย

(Biol Pharm Bull 2003;26(9):1361-4)