สารต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส SARS-CoV-2 จากถั่วแระ

สารสำคัญที่แยกได้จากใบถั่วแระ (Cajanus cajan) ประกอบด้วย สารกลุ่ม stilbenes และฟลาโวนอยด์ ได้แก่ cajanine-D, E, F, G (1-4), cajanine-H (5), longistylin A (6), 3-methoxy-4-(3-methyl-2-buten-1-yl)-5-(2-phenylethyl)phenol (7) และ cajanstilbenoid A (8) เมื่อนำมาศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย โดยทดสอบกับเชื้อ Staphylococcus aureus, Bacillus cereus และ Escherichia coli พบว่าสาร 4, 6 และ 7 มีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านเชื้อ S. aureus มีค่า MIC เท่ากับ 1.56, 0.78 และ 0.78 มคก./มล. ตามลำดับ โดยสาร 6 และ 7 มีฤทธิ์ต้านเชื้อได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับยา vancomycin (MIC 1.56 มคก./มล.) สาร 5 และ 7 มีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านเชื้อ B. cereus (MIC 1.56 มคก./มล.) เทียบเท่ากับยา vancomycin ขณะที่สาร 3 มีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านเชื้อ E. coli (MIC 3.12 มคก./มล.) ในการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค โควิด-19 พบว่าสาร 5, 6 และ 7 มีฤทธิ์ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 8.27, 4.65 และ 8.30 ไมโครโมลาร์ ตาม ลำดับ แต่ฤทธิ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับยา ebselen ซึ่งมีค่า IC50 0.96 ไมโครโมลาร์

J Nat Med. 2023;77:858-66.