ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียซาลโมเนลลา (Salmonella) ของมะกรูด

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Salmonella typhimurium ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอาหารเป็นพิษ ของสารสกัดเอทานอลจากเปลือกผลมะกรูด โดยการทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro) ด้วยวิธี agar dilution method พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้ (minimum inhibitory concentration; MIC) เท่ากับ 0.625% ซึ่งจะเทียบเท่ากับการให้ทางปากในขนาด 16 มก. เมื่อทำการทดสอบในสัตว์ทดลอง (in vivo) จากนั้นจึงนำผลดังกล่าวมาทำการทดสอบในหนูเม้าส์ โดยแบ่งหนูเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นหนูปกติ ไม่ได้รับเชื้อ (negative control), กลุ่มที่ 2 เป็นหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการติดเชื้อด้วยการป้อนเชื้อให้ทางปากในขนาด 0.5 มล. (S. typhimurium 108 CFU/มล.) (positive control), กลุ่มที่ 3-5 เป็นหนูที่ได้รับเชื้อมาแล้ว 7 วันและได้รับการป้อนสารสกัดเอทานอลจากเปลือกผลมะกรูดขนาด 16 มก./วัน นาน 1, 2 และ 3 วัน ตามลำดับ ทำการชำแหละและพิสูจน์ซากภายหลังจากการป้อนสารสกัด 24 ชม. เพื่อเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในมาเพาะเชื้อบน solid bismuth sulfite agar (BSA) และประเมินจำนวนเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้น จากผลการทดลองพบว่า การป้อนสารสกัดเอทานอลจากเปลือกผลมะกรูดทำให้ปริมาณแบคทีเรียในลำไส้เล็กส่วนปลาย (ileum) ตับ และม้ามของหนูลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับ positive control และการให้สารสกัดนาน 3 วันสามารถลดปริมาณแบคทีเรียได้ดีกว่าการให้สารสกัด 1 และ 2 วัน แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเอทานอลจากเปลือกผลมะกรูดมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. typhimurium ได้

Enferm Infecc Microbiol Clin. 2021;39(6):283-6.