ประสิทธิภาพของเทียนดำในการสลายนิ่วในไต

การศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นนิ่วในไต ซึ่งมีขนาดของก้อนนิ่วมากกว่า 5 มม. ขึ้นไป อายุ 20-60 ปี จำนวน 60 ราย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้รับประทานแคปซูลผงเมล็ดเทียนดำ (Nigella sativa L.) ขนาด 500 มก. วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก ทำการประเมินผลโดยการวัดขนาดของนิ่วด้วยวิธีการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (sonography) ก่อนและหลังทำการศึกษา พบว่าผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับเทียนดำ 12 ราย (44.4%) มีการขับนิ่วในไตออกมาได้หมด, 14 ราย (51.8%) มีขนาดของนิ่วลดลง, และ 1 ราย (3.7%) ขนาดของนิ่วไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก 4 ราย (15.3%) มีการขับนิ่วในไตออกมาได้หมด, 3 ราย (11.5%) มีขนาดของนิ่วลดลง, 4 ราย (15.3%) มีขนาดของนิ่วใหญ่ขึ้น และ 15 ราย (57.6%) ขนาดของนิ่วไม่เปลี่ยนแปลง (ผู้ป่วยออกจากการศึกษา 7 ราย) จากการศึกษาจะเห็นว่าเทียนดำมีประสิทธิภาพในการสลายนิ่วหรือลดขนาดของนิ่วในไตของผู้ป่วยได้ ซึ่งจะให้ผลดีกับก้อนนิ่วที่มีขนาดเล็ก (5-6.9 มม.) แต่หากก้อนนิ่วมีขนาดใหญ่ (≥ 7 มม.) ประสิทธิภาพจะลดลง

Phytother Res. 2019;doi:10.1002/ptr.6331.