ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันจากเมล็ดเทียนขาวในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง

การศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม ปกปิดสามทาง และมียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุม (A randomized, triple blind, placebo-controlled clinical trial) เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดเทียนขาว (Cuminum cyminum L. essential oil; CuEO) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอาการแทรกซ้อนในภาวะอ้วนลงพุง (metabolic syndrome) ในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุงจำนวน 56 คน อายุระหว่าง 18-60 ปี โดยสุ่มแยกผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับ CuEO รูปแบบ soft gel ขนาด 75 มก./เม็ด และกลุ่มที่ 2 (กลุ่มควบคุม) ได้รับยาหลอกในรูปแบบเดียวกัน โดยผู้ป่วยจะได้รับสารทดสอบครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับ CuEO มีระดับของสารต้านอนุมูลอิสระ superoxide dismutase และผลรวมของความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (total antioxidant capacity) เพิ่มขึ้น และมีระดับของ malondialdehyde ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น (oxidative stress) ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่า CuEO มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้เพื่อบรรเทาอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากอนุมูลอิสระในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุงได้

Phytother Res. 2019;33(4):1182-90.