ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของน้ำมันเมล็ดเทียนขาวในผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง

การศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม ปกปิดสามทาง และมียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุม (A randomized, triple blind, placebo-controlled clinical trial) ในผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง (metabolic syndrome) จำนวน 56 คน อายุระหว่าง 18-60 ปี โดยผู้ป่วยจะถูกสุ่มให้ได้รับแคปซูลนิ่มบรรจุน้ำมันเมล็ดเทียนขาว (Cuminum cyminum L. essential oil; CuEO) ขนาด 75 มก. หรือยาหลอก วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ ทำการวิเคราะห์สัดส่วนของร่างกาย (anthropometric parameters), การบริโภคอาหาร (food consumption), ระดับ tumor necrosis factor alpha (TNF-), high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP), superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH-Px), catalase (CAT), ผลรวมความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (total antioxidant capacity; TAC), และ malondialdehyde (MDA) โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังทำการทดลอง ซึ่งพบว่า CuEO ไม่มีผลต่อสัดส่วนของร่างกายและการบริโภคอาหาร แต่ทำให้ระดับของ SOD, TAC เพิ่มขึ้น และระดับของ MDA ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ส่วนผลต่อ CAT, GSH-Px, hs-CRP, และ TNF-α ยังให้ผลไม่ชัดเจน

Phytother Res. 2019;33(4):1182-90.