มะตูมช่วยลดพิษต่อตับอันเกิดจากการใช้ยา cisplatin

การใช้ยา cisplatin สามารถเกิดผลข้างเคียงในแง่ของการเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับ โดยส่งผลให้ระดับเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระและเอนไซม์ในตับผิดปกติ จากการศึกษาผลของมะตูมต่อการช่วยลดพิษต่อตับอันเกิดจากยา cisplatin พบว่ากลุ่มหนูแรทที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของผลมะตูม (Aegle marmelos (L.) Correa.) ความเข้มข้น 2 และ 4% ติดต่อกัน 27 วัน และมีการให้ยา cisplatin 6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวหนูทดลองต่อเนื่องอีก 3 วัน มีระดับการสร้างเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระและเอนไซม์ในตับ ใกล้เคียงกับหนูทดลองกลุ่มที่ไม่ได้รับยา cisplatin (กลุ่มควบคุม) และให้ผลแตกต่างจากหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับอาหารธรรมดาและยา cisplatin ซึ่งมีระดับเอนไซม์ต่างๆข้างต้นผิดปกติ ดังนั้น การทานผลมะตูมในขนาดดังกล่าว สามารถช่วยลดการเกิดพิษต่อตับระยะเฉียบพลันอันเกิดจากผลข้างเคียงของยา cisplatin ในหนูทดลองได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ผลมะตูมควบคู่กับการให้ยา cisplatin เพื่อลดพิษต่อตับ ยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ผลของมะตูมต่อฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา cisplatin ก่อนนำไปใช้จริงในผู้ป่วย

Ann Hepatol. 2018;17(3):482-9.