ฤทธิ์ปกป้องไตเสียหายของสารสกัดเปลือกทับทิม

ศึกษาฤทธิ์ปกป้องไตเสียหายของสารสกัดเปลือกทับทิม โดยทำการป้อนไฮโดรแอลกอฮอลิก (เมทานอลและน้ำ อัตราส่วน 1:1) จากเปลือกทับทิม (Punica granatum) ให้แก่หนูแรทขนาดวันละ 50, 100 และ 200 มก./กก. นานติดต่อกัน 10 วัน และเหนี่ยวนำให้ไตเกิดความเสียหายด้วยการฉีดยา cisplatin เข้าทางช่องท้องขนาด 8 มก./กก. ในวันที่ 7 ของการทดลอง ผลการศึกษาพบว่า การกินสารสกัดเปลือกทับทิมขนาดวันละ 200 มก./กก. มีผลช่วยปกป้องไตไม่ให้เกิดความเสียหายจากการให้ยา cisplatin ได้ โดยมีผลลดค่า creatinine และ blood urea nitrogen (BUN) ในเลือด ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงการเกิดภาวะไตเสียหายได้อย่างมีนัยสำคัญ และมีผลเพิ่มการทำงานของสารต้านออกซิเดชันและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านออกซิเดชันในร่างกายได้แก่ glutathione และ superoxide dismutase นอกจากนี้ ยังมีผลยับยั้งการแสดงออกของไซโตไคน์และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบและการตายของเซลล์ได้แก่ Tumor necrosing factor-α (TNF- α), interleukin-1β (IL-1 β), IL-6 และ caspase-3 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดไฮโดรแอลกอฮอลิกจากเปลือกทับทิมมีฤทธิ์ป้องกันไตเสียหายจากการใช้ยา cisplatin โดยผ่านกลไกการยับยั้งการตายของเซลล์ ต้านการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) และต้านการอักเสบได้

Food Funct. 2016; 7(7): 3091-101.