ผลของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยจากลาเวนเดอร์ที่มีต่อความเจ็บปวดของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

การศึกษาในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม จำนวน 90 คน อายุ 18-65 ปี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่นวดด้วยน้ำมันลาเวนเดอร์ความเข้มข้น 3% กลุ่มยาหลอกที่นวดด้วยน้ำมันอัลมอนด์ และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการนวด โดยใช้น้ำมันขนาด 5 มล. นวดเข่าบริเวณที่ปวด เป็นเวลา 20 นาที และนวดจำนวน 9 ครั้ง ภายในเวลา 3 สัปดาห์ ทำการประเมินผลโดยวัดระดับความปวดด้วย visual analogue scale ทันทีหลังจากนวด และในช่วงเวลา 1 และ 4 สัปดาห์หลังจากการนวด พบว่าผู้ป่วยที่นวดด้วยน้ำมันลาเวนเดอร์ มีอาการปวดลดลง เมื่อวัดทันทีและใน 1 สัปดาห์หลังจากการนวด เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอกและที่ไม่ได้รับการนวด แต่การวัดที่เวลา 4 สัปดาห์หลังการนวด มีผลไม่แตกต่างกันในทั้งสองกลุ่ม สรุปได้ว่าการนวดด้วยน้ำมันลาเวนเดอร์มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลการศึกษานี้

Complementary Therapies in Clinical Practice 2016;25:75-80.