ประโยชน์ของน้ำส้มต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ

การศึกษาทางคลินิกในผู้สูงอายุสุขภาพดีอายุ 60-81 ปี จำนวน 37 คน ทั้งหญิงและชาย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ดื่มน้ำส้มคั้น 100 % 500 มล. ซึ่งประกอบด้วยสาร flavonone ขนาดสูง 305 มก. และกลุ่มที่ 2 ให้ดื่มน้ำส้ม 500 มล. ที่มี flavonone ขนาดต่ำ 37 มก. โดยดื่มครั้งละ 250 มล. 2 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และมีระยะพัก 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นสลับการทดสอบ ผลการทดสอบพบว่าการดื่มน้ำส้มคั้นที่มี flavonone สูง ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ดีกว่าการดื่มน้ำส้มที่มี flavonone ต่ำ แต่ไม่มีผลต่ออารมณ์และความดันโลหิต ดังนั้นการดื่มน้ำส้มคั้นที่มี flavonone ขนาดสูงทุกวันเป็นประจำ เป็นเวลามากกว่า 8 สัปดาห์ มีผลช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ที่ลดลงตามวัยของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีได้

Am J Clin Nutr 2015;101:506-14