ฤทธิ์ปกป้องสมองของกรดคลอโรจีนิกจากเมล็ดกาแฟ

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมองของกรดคลอโรจีนิก (chlorogenic acid; CGA) ซึ่งเป็นสารในกลุ่มโพลีฟีนอล (polyphenol) ที่แยกได้จากเมล็ดกาแฟ ในเซลล์ประสาท (cortical neurons) ของหนูเม้าส์ ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษด้วยกรดแอล-กลูตามิก (L-glutamic acid) ขนาด 300 ไมโครโมลาร์ โดยให้สาร CGA ในขนาด 10 ไมโครโมลาร์ หลังการเพาะเลี้ยงเซลล์ร่วมกับสารทดสอบเป็นเวลา 16 ชั่วโมง พบว่าสาร CGA สามารถปกป้องเซลล์ประสาทจากการถูกทำลายด้วยกรดแอล-กลูตามิก ด้วยกลไกในการยับยั้งการปลดปล่อยสารกลูตาเมต (glutamate) ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นให้เซลล์ประสาทเกิดการตาย (neuronal cell death) นอกจากนี้สาร CGA ยังป้องกันการเพิ่มระดับของแคลเซียมภายในเซลล์ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสารกลูตาเมตด้วย แต่สาร CGA ไม่สามารถป้องกันการตายของเซลล์ประสาทจากการเหนี่ยวนำด้วยสารไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) ได้ ทำให้สามารถสรุปได้ว่า กรดคลอโรจีนิกมีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทจากความเป็นพิษของสารกลูตาเมต ด้วยกลไกในการควบคุมระดับแคลเซียมที่เข้าสู่เซลล์ประสาท

Life Sciences 2015;139: 69-74