ฤทธิ์ยับยั้งการย่อยแป้งของสารสกัดชาเขียว

ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ α-amylase* ของสารสกัดชาเขียว (Camellia sinensis (L.) Kuntze) ซึ่งมีสาร epicatechin 59.2%, สาร epigallocatechin gallate 14.6% และสาร epicatechin gallate 26.2% พบว่าสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ได้ 63.5% และมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 2.07 มก./มล. และเป็นการยับยั้งแบบไม่แข่งขัน (noncompetitive) การศึกษาในระดับกลไกการออกฤทธิ์พบว่า เมื่อสารสกัดชาเขียวเข้าจับกับเอนไซม์ α-amylase จะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนชนิดใหม่ และการศึกษาการเข้าจับกันของโมเลกุล (Docking study) พบว่าสาร epicatechin gallate สามารถเข้าจับกับเอนไซม์ α-amylase ได้ดีกว่าสาร epigallocatechin gallate จากผลการทดลองทำให้สามารถสรุปได้ว่าสารสกัดชาเขียวสามารถยับยั้งการย่อยแป้งได้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อไป

*หมายเหตุ: เอนไซม์ α-amylase เป็นเอนไซม์ที่พบได้ทั่วไปในระบบย่อยอาหารของคนและสัตว์ ทำหน้าที่ย่อยโมเลกุลของแป้งและไกลโคเจนให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กๆ เพื่อให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย

Food Chemistry 2015;186:20 – 5.