สับปะรด* Ananas comosus  (L.) Merr.

ข้อบ่งใช้ :

-


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Celecoxibเพิ่มฤทธิ์ของยาน้อยควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน
หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Glimepirideเพิ่มฤทธิ์ของยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน
หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Montelukast*เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน
หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์