สับปะรด* Ananas comosus  (L.) Merr.

ชื่อยาCelecoxib
กลุ่มยายาต้านการอักเสบ*
Anti-inflammatory
สารสำคัญของสมุนไพรน้ำคั้นสับปะรด
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *กระตุ้น systemic exposure ของยา celecoxib ทำให้ค่า Cmax และ AUC0–∞ เพิ่มขึ้น 40% และ 60% ตามลำดับ และค่า Cl/F ลดลง 45% โดยไม่มีผลต่อค่า t1/2
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
B (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
อาจเกิดได้แต่ไม่บ่อย
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน
หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
เอกสารอ้างอิง(4)