สับปะรด* Ananas comosus  (L.) Merr.

ชื่อยาMontelukast*
Singulair
Brondilat
Singular
Aerokast
กลุ่มยายาต้านหอบหืด*
Antiasthma
สารสำคัญของสมุนไพรน้ำคั้นสับปะรด
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *กระตุ้น systemic exposure ของยา montelukast ทำให้ค่า Cmax และ AUC0–∞ เพิ่มขึ้น 21% และ 48% ตามลำดับ และค่า Cl/F ลดลง 25% ส่วนค่า t1/2 เพิ่มขึ้น 13%
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
B (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
อาจเกิดได้แต่ไม่บ่อย
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน
หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
เอกสารอ้างอิง(4)