ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดจากพืชตระกูลต้อยติ่ง

การทดสอบฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดน้ำ-เอทานอล (50% Hydro-Ethanolic extracts) ของใบต้อยติ่ง (Ruellia Tuberosa  L.) และพืชตระกูลเดียวกัน (Dipteracanthus patulus ) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร alloxan โดยให้หนูกินสารสกัดทั้ง 2 ชนิดในขนาด 250 และ 500 มก./กก./วัน เป็นเวลา 30 วัน พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดทั้ง 2 ขนาด มีระดับของ phospholipids, triglycerides, LDL และ VLDL ในเลือดลงลงอย่างชัดเจน ในขณะที่ระดับของ HDL เพิ่มขึ้น และที่ขนาด 500 มก./กก./วัน ยังทำให้ค่าผลรวม cholesterol ลดลงอย่างชัดเจนอีกด้วย แต่ประสิทธิภาพในการลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดทั้ง 2 ชนิดยังคงต่ำกว่ายามาตรฐาน glibenclamide ขนาด 600 มคก./กก. ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสารสกัดน้ำ-เอทานอลของใบต้อยติ่งและ Dipteracanthus patulus มีฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวาน ซึ่งอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการพัฒนายาหรือผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาเบาหวาน

Int J Prev Med 2013;4(7):744–7.