ผลของโสมอเมริกันต่อความแข็งของหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความดันโลหิตสูงร่วมด้วย

เป็นการศึกษาวิจัยแบบสุ่ม และปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่าย ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และมีความดันโลหิตสูงโดยไม่ทราบสาเหตุร่วมด้วย จำนวน 64 คน เป็นชาย 22 คน อายุเฉลี่ย 63 ± 9.3 ปี ความดันโลหิตเฉลี่ย 145 ± 10.8/ 84 ± 8.0 มม.ปรอท แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับสารสกัดโสมอเมริกันขนาด 500 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง (3 กรัม/วัน) กลุ่มที่ 2 ได้รับยาหลอก เป็นแคปซูลแป้งข้าวโพด ขนาดเท่ากัน นาน 12 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดโสมอเมริกันมีผลทำให้ความแข็งของหลอดเลือดแดง (arterial stiffness) ลดลง 5.3% และความดันโลหิตช่วงบน (systolic blood pressure) ลดลง 11.7% แต่ไม่มีผลต่อความดันโลหิตช่วงล่าง (diastolic blood pressure) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทานสารสกัดโสมอเมริกันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วย จะทำให้ความแข็งตัวของหลอดเลือดแดงลดลง และลดความดันโลหิตช่วงบน

J Ethnopharmacol 2013;150:148-53.