ฤทธิ์บำรุงสมองของเมล็ดเทียนดำ

การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครสูงอายุและมีสุขภาพดีจำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้รับประทานยาแคปซูลที่บรรจุเมล็ดเทียนดำ (Nigella sativa  L.) ขนาด 500 มก. วันละ 2 ครั้ง และกลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอกในขนาดเดียวกัน ใช้เวลาในการทดลอง 9 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่รับประทานเทียนดำจะมีความจำและการทำงานของสมองดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก และที่ขนาดดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่ออวัยวะภายใน แสดงให้เห็นว่าเทียนดำมีฤทธิ์เพิ่มความจำให้กับผู้สูงอายุและน่าจะนำมาพัฒนาเป็นยาหรือผลิภัณฑ์สำหรับชะลออาการของโรคอัลไซเมอร์ได้

J Ethnopharmacol 2013;148(3):780-6.