สาร naphthylisoquinolines จากลำต้นและใบของต้นลิ้นกวางกับฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในคน

สารอัลคาลอยด์ในกลุ่มของสาร naphthylisoquinolines ได้แก่ ancistrotectorines A, ancistrotectorines B, ancistrotectorines C, ancistrotectorines D, ancistrotectorine E, hamatine, ancistrobertsonine B, ancistrocladinine, hamatinine, ancistrotanzanine A, ancistrotanzanine B, ancistrotectoriline B, 7-epi-ancistrobrevine D และ ancistrotectorine จากลำต้นและใบของต้นลิ้นกวางเมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของคน ชนิด HC-60, K562 และ U937 พบว่าสาร ancistrotectorine E แสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์ดังกล่าวได้ดีที่สุด โดยมีค่าความเข้มข้นในการยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด HC-60, K562 และU937 ของคนได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 1.70, 4.18 และ 2.56 ไมโครโมล ตามลำดับ

Fitoterapia 2013;91:305-12.