ผลของสารสำคัญในกลุ่มไขมันจากเห็ดหลินจือต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว

การทดสอบฤทธิ์ของสารในกลุ่มไขมันจากสปอร์ของเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum ) ซึ่งได้มาจากการสกัดด้วยสารไดคลอโรมีเทน (CH2Cl2) ต่อเซลล์มะเร็งชนิด THP-1 และ HL-60 พบว่าเมื่อบ่มเซลล์ THP-1 และ HL-60 ร่วมกับสารสกัดขนาด 0 - 2 มก./มล. เป็นเวลา 0 - 96 ชม. เซลล์ THP-1 และ HL-60 จะเกิดการตายแบบ apopotosis และอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ทั้งสองชนิดลดลง ซึ่งประสิทธิภาพจะขึ้นกับความเข้มข้นและเวลาที่สัมผัสกับสารสกัดดังกล่าว การทดสอบต่อมาในเซลล์ THP-1 โดยบ่มเซลล์ร่วมกับสารสกัดขนาด 1 มก./มล. เป็นเวลา 0 - 96 ชม. พบว่าการเกิด phosphorylation ของ ERK1/2 และ Akt ในเซลล์ลดลง ในขณะที่การเกิด phosphorylation ของ JNK1/2 เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลกับการแสดงออกของ p38 Mitogen-activated protein kinases (MAPK) อีกทั้งยังกระตุ้นฤทธิ์ของเอนไซม์ caspase-3, -8 และ -9 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์แบบ apoptosis ด้วย และเมื่อนำไปทดสอบร่วมกับสาร LY294002 (ตัวยับยั้ง Akt) หรือ PD98059 (ตัวยับยั้ง ERK1/2) พบว่าสารทั้ง 2 ชนิดสามารถเพิ่มฤทธิ์การเกิด apoptosis ในเซลล์ THP-1 ของสารสกัด ในขณะที่สารซึ่งยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ caspase หรือ SP600125 (ตัวยับยั้ง JNK) จะยับยั้งฤทธิ์ดังกล่าวของสารสกัด จากผลการทดลองข้างต้นทำให้สามารถสรุปได้ว่า สารสำคัญในกลุ่มไขมันจากสปอร์ของเห็ดหลินจือสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการตายแบบ apoptosis ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด THP-1 โดยผ่านกลไกในการยับยั้ง ERK1/2 และ Akt รวมทั้งกลไกในการกระตุ้นสัญญาณของ JNK1/2 นอกจากนี้ยังกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ caspase-3, -8 และ -9 ซึ่งส่งผลให้เซลล์มะเร็งเกิดการตายแบบ apoptosis ได้

J Ethnopharmacol 2012;139(2):582-9