ผลของอาหารในการลดการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ H. pylori

การศึกษาผลในการลดการอักเสบของบร็อคโคลี่งอก (broccoli sprouts) น้ำผึ้งมานูก้า และน้ำมันปลาโอเมก้า 3 ในเซลล์กระเพาะอาหาร (AGS) ที่ติดเชื้อ H. pylori  โดยวัดจากการยับยั้งการหลั่ง interleukin (IL)-8 จากเซลล์ พบว่าบร็อคโคลี่งอก ความเข้มข้น 0.125 มก./มล. มีฤทธิ์ดีที่สุด โดยสามารถยับยั้งการหลั่ง IL-8 ได้ 60% รองลงมาคือ น้ำผึ้งมานูก้า ความเข้มข้น 1.25% ยับยั้งได้ 30 - 40% ขณะที่น้ำมันปลาโอเมก้า 3 ความเข้มข้น 0.006% มีผลยับยั้งได้เพียง 10% เมื่อศึกษาในเซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วย tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) ให้เกิดการอักเสบ พบว่าบร็อคโคลี่งอกมีผลยับยั้งการหลั่ง IL-8 ได้เช่นกัน แต่น้ำผึ้งและน้ำมันปลาไม่ได้ผล นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้บร็อคโคลี่งอกร่วมกับน้ำผึ้ง หรือน้ำมันปลา จะทำให้ฤทธิ์ในการยับยั้งการหลั่ง IL-8 ของบร็อคโคลี่งอกเพิ่มขึ้น ขณะที่การใช้น้ำผึ้งและน้ำมันปลาร่วมกัน จะไม่มีผลทำให้การยับยั้งของน้ำผึ้งเพิ่มขึ้น สรุปได้ว่า บร็อคโคลี่และน้ำผึ้งมานูก้า เมื่อรับประทานเดี่ยวๆ หรือร่วมกัน สามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารที่เกิดจากการติดเชื้อH. pylori  ได้

Phytother Res 2012;26:1620-5.