ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ polyphenol oxidase ของสารสำคัญจากเปลือกมังคุด

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ polyphenol oxidase (PPO) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล มีสีน้ำตาล (enzymatic browning reaction) ของสาร cyanidin-3-sophoroside (CS) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม anthocyanins ที่พบได้มากในเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana) โดยทำการทดสอบกับเอนไซม์ PPO ด้วย Lineweaver Burk plot ผลการทดลองพบว่า CS สามารถยับยั้งการออกฤทธิ์ของ PPO ในแอปเปิ้ลที่ปอกไว้ได้และช่วยให้อายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น ทำให้สามารถสรุปได้ว่า สาร cyanidin-3-sophoroside จากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ polyphenol oxidase และน่าจะนำไปพัฒนาเป็นสารยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของผักและผลไม้ที่เกิดจากการทำงานของเอนไซม์ เพื่อลดการสูญเสียคุณค่าทางอาหาร และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารและผลิตผลทางการเกษตรได้

Food Chem 2017;227:102-10