สาร ginsenoside Rb 1 ช่วยชะลอภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

การศึกษาแบบ randomized, placebo-controlled study ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังระยะต้น (ระยะที่ 2 และ 3) จำนวน 197 คน สุ่มให้รับประทานสาร ginsenoside Rb 1 จากโสม (Panax ginseng C.A.Mey.) ขนาดวันละ 500 มก. หรือยาหลอก ติดต่อกัน 6 เดือน พบว่าสาร ginsenoside Rb 1 สามารถชะลอความเสื่อมของไต เพิ่มการกำจัดออกของครีตินีนและยูเรีย ได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก นอกจากนี้ยังลดภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) และต้านการอักเสบบริเวณไต โดยลดระดับอนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไว (derivative reactive oxygen metabolites), 8-isoprostane และ 8-hydroxy-20-deoxyguanosine ร่วมกับการเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ glutathione peroxidase แสดงให้เห็นว่าสาร ginsenoside Rb สามารถชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื่อรัง โดยเกี่ยวข้องกับการยับยั้งภาวะเครียดออกซิเดชันและต้านการอักเสบ

Inflammopharmacol 2017;25:33-40